Google Ad unit

要求減息信範本


捱緊貴息?,唔想轉銀行, 唔想罰息, 唔想俾多次律師費?? 總之唔想煩??? 不如直接o的寫封減息信啦...祝大家新年進步, 心想事成, 銀行見個個虎虎生畏


同銀行講數小業主以信函陳情方式要求減息,遠較只以口頭要求有用得多。 白紙黑字,能令銀行清晰了解客戶要求減息意向及處境。 另一方面,由於大部分銀行均對客戶來函十分重視,信件並有機會上達至按揭部高層,故獲減息機會亦較以口頭電刻方式申請為高。

另一方面,要求銀行詷減按揭利率必須有恆心,不要被拒絕後便即時放棄,而為表誠意,按揭客戶大可以每月一信刑式重複申請減息。

至於若銀行最後亦不理會「信件攻勢」時,他認為客戶可利用反建議形式向銀行提出「按揭條款更改計畫」,如在要求減息同時,向銀行提出若干年數的限制轉按保證,例如;客戶以三年不能轉按保證令銀行減低頂揭息率。

實事求事型
---------
信件中表明有其他銀行提供優惠計畫,但仍珍惜彼此關係,並指明轉按是最後考慮,要求息率與市場看齊,表明立場要求銀行減息是合情合理。

敬啟者:

有關本人坐落於某地的物業

 本人上述之物業經已按給 貴行達五年之久,最近有其他銀行與本人接觸,並提供作本人新造樓宇按揭而利息是以 貴行所提供的低於3厘之多。

 與 貴行交往多年,本人極為珍惜這份友誼而轉按一事只是本人最後考慮的一個選擇。因此,本人懇請 貴行能立即審閱本人的按揭利率亦調減3厘。期能與市場按揭利率一致。

 專函奉達,望即覆

  敬祝

  業務日上!

  貸款人姓名:XXX

  貸款號碼:XXX

  聯絡地址:XXX

  聯絡電話:XXXX

  借貸人:XXX

  XX年X月X 日

懇求型
---------
信件先說明經濟衰退,仍有信心克服,但過程克苦,而現存的按揭息口偏高,懇請銀行減息減輕負擔,態度蜿轉。

敬啟者:

有關本人坐落於某地的物業

 本人上述之物業經已按給 貴行達五年之久。相信 貴行亦明瞭,於近年香港的經濟衰退, 絕大部分香港市民都深受影響,而本人的家庭收入亦因而深受影響.

 雖然本人及家庭成員,有信心在以後歲月中會克服此經濟困境,但希望貴行亦明瞭,其間的過程是克苦及艱辛,在此過程中,本人深覺本人上述物業的按揭利率與現時市場 貴行或其他銀行所提供的利率實為偏高。

 有鑑於此,本人懇請 貴行會考慮將現時的利息減收3%,此舉會即時減輕本人的負擔。

 專函奉達,望能考慮一切。

  敬祝

  業務日上!

  貸款人姓名:XXX 

  貸款號碼:XXX

  聯絡地址:XXX

  聯絡電話:XXXXX

  借貸人:XXXXX

  XX年X 月X 日

富貴型
---------

信件中明碓表明物業已是負資產,但在銀行有定期存款,由於物業是負資產,態度以蜿轉客氣較佳,因此用懇請銀行珍惜賓主關係等言詞。

敬啟者:

有關本人坐落於某地的物業

 本人上述之物業經已按給 貴行達五年之久。相信 貴行亦覺,上述物業的按遏利率以市場現時的利率高出3厘。雖然本人明白由於近兩年的本港經濟,房地產的價值急降,本人的物業價值亦不幸變成負資產。但本人明 貴行除上述物業按揭,並有定期存款達港幣XX。因此,本人與 貴行的交往是全面性的,相信 貴行亦能珍惜這份賓主關係。

 有鑑於此,本人懇請 貴行能將本人的按揭利率減致與現時市場一樣,特此專函。望覆。

 敬祝

  業務日上!

  貸款人姓名:XXX 

  貸款號碼:XXX

  聯絡地址:XXX

  聯絡電話:XXXXX

  借貸人:XXXXX

  XX年X 月X 日

強硬型
---------
信件開門見山,指出自已是好客,如果銀行不回覆,便立即轉按等 ; 態度較強硬的言詞。

敬啟者:

有關本人坐落於某地的物業

 本人上述之物業經已按揭給 貴行五年之久,深信 貴行覆查紀錄,可見本人歷年來的供款紀錄良好。

 除上述之樓宇按揭外,本人亦為 貴行之忠實顧客,上述物業之火險亦由貴行代本人購買。有鑑於此,及近年的市場按揭利率,本人深信 貴行會考慮將本人的樓宇按揭利率減收3厘,如 貴行在近期未能就此事作出明確答覆,本人惟有另覓其他銀行進行轉按手續。

 敬祝

  業務日上!

  貸款人姓名:XXX 

  貸款號碼:XXX

  聯絡地址:XXX

  聯絡電話:XXXXX

  借貸人:XXXXX

  XX年X 月X 日

沒有留言: